Danh mục: Thông tin điều hành

GDTrH: Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách phòng thi, nội quy thi năng lực 06 bậc dành cho giáo viên tiếng Anh ngày 27/10/2016.

26/10/2016

Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố; - Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; - Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên trong tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách phòng thi, quy chế thi năng lực 06 bậc dành cho … Continue reading GDTrH: Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách phòng thi, nội quy thi năng lực 06 bậc dành cho giáo viên tiếng Anh ngày 27/10/2016.