Liên hệ

Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Trực Ninh – Tỉnh Nam Định

Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam

Số điện thoại: 03503.881.463 - Số Fax: 03503.881.463