Kế hoạch số 07/KH-GD về Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh năm 2018

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)